Про нас | Послуги порталу | Замовлення | Ваші відгуки | Наші ціни
JeyBud.com.ua

Перший будівельний інформаційний портал

JeyBud.com.ua

Знаєш як - збудуєш

e-mail: info@JeyBud.com.ua

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергоносіїв в особливий період підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу незалежно від форми власності, та їх взаємодію з органами державної влади, Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування, органами управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони, а також підприємствами, установами та організаціями галузей національної економіки, які настають із запровадженням особливого періоду.

Стаття 2. Законодавство про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Відносини, пов'язані з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу в особливий період, регулюються цим Законом, законами України "Про оборону України" ( 1932-12 ), "Про Цивільну оборону України" ( 2974-12 ), "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про нафту і газ" ( 2665-14 ), Гірничим законом України ( 1127-14 ) та іншими нормативно-правовими актами.

Розділ II

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Стаття 3. Підприємства, установи та організації паливно-енергетичного комплексу в особливий період

До складу паливно-енергетичного комплексу в особливий період входять підприємства, установи та організації електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів незалежно від форми власності.

Стаття 4. Основні завдання підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Основними завданнями підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період є:

виробництво відповідно до мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період електричної та теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, обладнання, комплектувальних виробів, видобуток вугілля, торфу, нафти і газу, постачання і транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки, передача (постачання) електричної та теплової енергії для потреб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, підприємств, установ та організацій, а також населення;

утримання в належному стані об'єктів паливно-енергетичного комплексу та призначеної для їх обслуговування техніки відповідно до вимог законодавства, чинного в особливий період;

забезпечення технічного прикриття та відбудови найважливіших об'єктів комплексу;

посилення безпеки, охорони та оборони його об'єктів;

створення передумов для мінімізації загроз для населення, що проживає у безпосередній близькості від об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які мають стратегічне значення.

Стаття 5. Планування роботи підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Планування роботи підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період здійснюється у мирний час центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі відповідно до мобілізаційних завдань (замовлень), що встановлюються Кабінетом Міністрів України, у взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади виходячи з потреб держави.

Постачання продукції підприємств паливно-енергетичного комплексу в особливий період здійснюється у такій послідовності:

органи державної влади;

Збройні Сили України та інші утворені відповідно до законів України військові формування;

оператори телекомунікацій, що забезпечують зв'язок для потреб державної системи урядового зв'язку, національної системи конфіденційного зв'язку, органів з надзвичайних ситуацій, безпеки, оборони, охорони правопорядку;

підприємства, що виконують мобілізаційні завдання (замовлення) із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів;

підприємства, що виконують мобілізаційні завдання (замовлення) із створення, виробництва та постачання матеріально-технічних засобів;

заклади охорони здоров'я, що виконують мобілізаційні завдання (замовлення);

підприємства повітряного, водного, автомобільного та залізничного транспорту;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації, що забезпечують життєдіяльність населення;

інші об'єкти, що належать до відповідних груп з цивільної оборони.

Розділ III

ПІДГОТОВКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Стаття 6. Здійснення підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період

Підготовка підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період здійснюється в мирний час відповідно до мобілізаційних планів, а також довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, пов'язаних з:

виробництвом електричної та теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, обладнання, комплектувальних виробів, видобутком вугілля, торфу, нафти і газу, постачанням і транспортуванням нафти, газу та продуктів їх переробки, передачею (постачанням) електричної та теплової енергії;

упровадженням раціональних схем виробництва та управління;

розвитком комунікацій та інфраструктури.

Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі здійснює координацію і методичне забезпечення заходів щодо підготовки підприємств, установ та організацій комплексу до сталого функціонування в особливий період.

Стаття 7. Основні заходи щодо здійснення підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період

З метою підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період здійснюються організаційні, інженерно-технічні та спеціальні заходи.

Основними організаційними заходами є:

розроблення центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі мобілізаційного плану роботи підприємств, установ та організацій на особливий період;

завчасне створення системи управління паливно-енергетичним комплексом в особливий період з використанням міських і позаміських пунктів управління;

раціональне розміщення об'єктів паливно-енергетичного комплексу в межах території України;

створення передумов для мінімізації загроз для населення, що проживає у безпосередній близькості від об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які мають стратегічне значення;

організація охорони та оборони об'єктів паливно-енергетичного комплексу;

розроблення комплексних програм розвитку паливно-енергетичного комплексу з урахуванням особливостей його функціонування в особливий період;

створення, зберігання та освіження (оновлення) запасів матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного, резерву;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції мобілізаційного призначення, проведення аварійно-рятувальних та відбудовних робіт під час ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії та катастрофи;

створення запасів державного резерву нафтопродуктів на особливий період;

забезпечення створення, розвитку і збереження мобілізаційних потужностей згідно з мобілізаційним планом;

бронювання військовозобов'язаних працівників за підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу.

Основними інженерно-технічними заходами є:

своєчасне проведення на об'єктах паливно-енергетичного комплексу планово-запобіжних робіт, капітального ремонту, заміна фізично та морально застарілого обладнання;

організація виробництва відповідно до мобілізаційних завдань електричної та теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, обладнання, комплектувальних виробів, видобутку вугілля, торфу, нафти і газу, постачання і транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки, передача (постачання) електричної та теплової енергії;

упровадження сучасних енергозберігаючих та інформаційних технологій;

підготовка людських і матеріально-технічних ресурсів до виконання робіт з технічного прикриття та відбудови об'єктів комплексу, створення мобільного резерву пересувних ремонтних засобів;

підготовка підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в умовах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження, а також до роботи в нічних та інших умовах обмеженої видимості з дотриманням світломаскування.

Основними спеціальними заходами є:

забезпечення технічного прикриття та відбудови об'єктів паливно-енергетичного комплексу;

підготовка та утримання в готовності до використання запасних пунктів управління і захисних споруд цивільної оборони;

планування та підготовка до проведення евакуації працівників підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу і населення, що проживає у безпосередній близькості від об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які мають стратегічне значення.

Стаття 8. Утворення і підготовка спеціальних формувань для проведення аварійно-рятувальних та відбудовних робіт на об'єктах паливно-енергетичного комплексу

На підприємствах, в установах та організаціях паливно-енергетичного комплексу в мирний час створюються спеціальні формування для проведення аварійно-рятувальних та відбудовних робіт на об'єктах зазначеного комплексу в особливий період.

Забезпечення створення, належної підготовки та підтримання у готовності спеціальних формувань для проведення аварійно-рятувальних та відбудовних робіт на об'єктах паливно-енергетичного комплексу здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі.

Стаття 9. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період

Фінансування витрат, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства.

Матеріально-технічне забезпечення підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період здійснюється за рахунок державних (у тому числі мобілізаційних) резервів, які створюються на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі, на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з будівництвом та експлуатацією об'єктів зазначеного комплексу відповідно до мобілізаційних завдань на особливий період.

Стаття 10. Контроль за станом готовності підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до виконання завдань в особливий період

Порядок організації та здійснення контролю за станом готовності підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до виконання завдань в особливий період установлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV

УПРАВЛІННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Стаття 11. Порядок організації роботи та здійснення управління підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Організацію роботи підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період здійснює Кабінет Міністрів України шляхом використання автоматизованих систем управління, запасних пунктів управління центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі та каналів зв'язку усіх форм власності.

Забезпечення функціонування паливно-енергетичного комплексу, технічного прикриття та відбудови його об'єктів в особливий період покладається на центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі.

Відповідальність за невиконання підприємствами, установами та організаціями комплексу мобілізаційних завдань в особливий період несуть їх керівники.

Безпосереднє управління підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу в особливий період здійснюють їх керівники та місцеві органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.

Інформування центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі, підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу здійснюється через загальну систему оповіщення.

Стаття 12. Взаємодія центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади і підприємствами, установами та організаціями в особливий період

У процесі підготовки паливно-енергетичного комплексу до функціонування в особливий період та під час його функціонування у цей період центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, штабами оперативних командувань, військовими комісаріатами шляхом спільного розроблення планових організаційно-методичних документів і заходів щодо забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період, матеріально-технічного забезпечення, а також прийняття відповідних нормативно-правових актів.

Взаємодія з питань функціонування підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період з відповідними органами інших держав забезпечується відповідно до міжнародних договорів України.

Розділ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 2 листопада 2006 року N 307-V

Архів рубрики

 

© Jey Corporation, 2006-2020 Відвідування Курси валют Прогноз погоди
Думка редакції може не збігатися з точкою зору авторів та дописувачів статтей.
Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, наведеної в нередакційних та рекламних матеріалах. При використанні матеріалів сайту, гіперпосилання на JeyBud.com.ua обов'язкове!
© 2006. E-mail редакції - info@JeyBud.com.ua
веб-дизайн, веб-програмування: Анатоль Кукула
Корисні посилання: Error: Cache dir: Permission denied!
Error: Can't open cache file!
Error: Can't write cache!


Украина онлайн  Квартира.com
Курси валют
Курси валют
Курси валют
Головна сторінка | Технології та матеріали | Будівництво і архітектура | Дизайн, декорування | Нерухомість: купівля, продаж
Дошка безкоштовних оголошень | Про нас | Послуги порталу | Замовлення | Ваші відгуки